iHaipMDI Eaaw ivaQaI

iHaipMDI Eaaw


iHaipMDI Eaaw ho kamyaEaaw Aaho. ivaSaoYa manaaokamanaa pUNa- haoNyaakirta kolaa jaaNaara EaawivaQaI mhNajao iHaipMDI Eaaw SaasHaao> pwtInao AnaokvaYa- Eaaw na kolyaamauLo iptraMnaa p`ot%va yaoto. Eaaw kmalaakr yaa Eaawacyaa ivaSaoYa ga`MqaamaQyao Aaplyaa iptraMcao vaYa-Barat 72 vaoLa Eaaw krNyaasa saaMigatlao Aaho.


Amaavasyaa WadSaOva xayaahiWtyao tqaa YaaoDSaapr pxasya AYTkanvaYTakaSca YaT

संsaMk`an%yaao WadSa tqaa Ayanao Wo ca kIit-to catudSa ca manvaadoyau-gaadoSca catuYTyama


Eaaw na kolyaamauLo iptr ho vaMSajaaMcao r> SaaoYaNa krtat Asao Aaid%yapuraNaamaQyao saaMigatlao Aaho.


na saint iptrScaoit kR%vaa manaisa yaao nar:

EaawM na ku$to tHa tsya r>M ipbaint to Aaid%yapuraNa


iptraMcao Eaaw kolaoca paihjao ho yaa Slaaokapasauna laxaat Gyaavayaasa hvao.

iHaipMDI Eaaw kolyaamauLo Eaaw na krNyaapasaUna inamaa-Na Jaalaolyaa daoYaacaa pirhar haotao.

BaUtbaaQaa p`otbaaQaa gaMQava- raxasa SaaikNaI AaidMcyaa ipDa pirharasaazI iHaipMDI Eaaw krNyaacaa p`Gaat Aaho. Garat klah ASaaMtI AajaarpNa ApyaSa AkalaImaR%yau kamanaapUit- na haoNao lagnakaya- yaaogyavaoLosa na haoNao yaa sava- daoYaaMcyaa inavaarNaakirta Qama-SaasHaap`maaNao iHaipMDI Eaaw krNyaacaa p`Gaat Aaho.

Yaa iHaipMDI EaawamaQyao ba`mhdova ivaYNau $d` yaa tIna dovaaMcaI p`aNap`itYzapUva-k pujaa kolaI jaato. iHaipMDI Eaawat saai%vakp`it rajasap`ot tamasap`ot yaaMcaa ivacaar kolaa jaatao. saai%vakp`otaMcyaa pIDocyaa pirharaqa- ba`mhpujana krtat va yavaacaa ipMD dotat. rajasap`otaMcyaa ipMDocyaa pirharaqa- ivaYNaupujana krtat va Baatacaa ipMD dotat. ba`mhdova ivaYNau $d` yaa 3 dovaaMcaI pujaa sa%va rja tma yaa 3 gauNaaMcaa ivacaar baala yauva vaRw yaa 3 AvasqaoMcaa ivacaar iHaipMDI EaawamaQyao haot Asatao.

iHaipMDI Eaaw mhNajao baalyaAvasqaot t$Na Avasqaot vaRwAvasqaot mart JaalaolyaaMpOkI jyaaMcaa Aa%maa AtRPt Asaola.

%yaa savaa-Mcyaa maaoxaasaazI kolaa jaaNaara ivaQaI Aaho. iHaipMDI Eaawat gaaoHaacaa iptraMcyaa naavaacao ]ccaarNa kolao jaat naahI. karNa kaoNa tRPt Aaho AaiNa kaoNa AtRPt kaoNa%yaa iptraMcaI baaQaa Aaho. yaaba_la SaaSvat &at nasato. sava- AtRPt Aa%myaaMcyaa maaoxaaMcyaa hotunao iHaipMDI Eaaw ivaQaI krNyaacaI SaasHaa&a Aaho.


Tripindi shraddha Pooja
Aamacyaa kDIla paoqyaaMcyaa saMga`hatIla iHaipMDI Eaawacao 209 vaYa- jaunyaa paoqaIMcao pana