naarayaNa naagabalaI ivaQaI

naarayaNabalaI


maR%yaunaMtr Aa%myaacao Aist%va ho gaRiht Qarlaolao Asato. ihMduQamaa-t janmaacao p`kar 84 laxa Aahot Asao maanatat. Qama- Aqa- kama maaoxa ho 4 pu$Yaaqa- Aahot. janma marNa janmaanaMtr maR%yaunaMtr janma yaa saMklpnaocaa maanasa ihMduQamaa-t Apooixat nasatao. maR%yaunaMtr punaja-nma hI [cCa ha saMklp na zovata maaoxaaica p`aPtI Apoixat Asato. mhNajaoca mart ijavaalaa sadgatI laaBaavaI %yaacaa puZcaa p`vaasa saurLIt vhavaa Asaoca Apoixat Asato.

Annamaya va p`aNamaya kaoSa inakamaI Jaalyaavar AMt:krNaasah mhNajao mana bauwI AhMkar va ica<a yaa savaa-MsakT jaIvaa%maa baahor pDtao AaiNa kalaaMtranao navyaa gaBaa-t p`vaoSa ASaa Anaok janmamarNaaMcyaa yaa~aotuna maanavaI ijavaa%myaacaI ]%k`aMtI haoto. tao AiQakaiQak SahaNaa haotao. AaiNa AMtt: maaoxapdalaa paocatao. mhNajaoca janmarNaacyaa cak`atuna kayamacaa baahor pDtao [tr sava-kaoSaaMsah jaovha karNadohih gaLUna pDtao taoca maaoxaacaa xaNa zrtao. maR%yausamayaI eKaVacyaa SauBa vaa ASauBa vaasanaa Ait tIva` AsatIla tr %yaa vaasanaa maRt jaIvaa%myaalaa svasqa basau dot naahIt. %yaatunaca %yaacyaa maR%yaunaMtrcyaa p`vaasaalaa gatI yaoto va idSaa imaLto.

naohmaIcyaa p`ik`yaonausaar p`qama p`aNakaoSa naMtr mana:kaoSa gaLUna pDtat. vaasanaa va mana saar$p karNadohat saazvalao jaatat. %yaanaMtr karNadohatIla ijavaa%maa puZIla janmaayaaogya pirisqatIcaI vaaT paht qaaMbatao. pNa yaa p`ik`yaolaa vaYaa-nauvaYa- laagatat.

ijavaa%maacyaa maR%yausamayaI vaasanaa AittIva` Asalyaa tr ipSaaccyaaonaIt p`vaoSa krtao. yaa BaUtyaaonaIt vaa ipSaaccyaaonaIt Asatanaa kQaI kQaI kuzlyaa trI ijaivat maaNasaaWaro tao vaasanaa Baaogatao. kahI vaYaa-naMtr vaasanaaxaya Jaalyaavar ijavaa%maa BaUtyaaonaI saaoDUna prt puZIla maagaa-laa laagatao.

maR%yaunaMtr vaasanaamaya ijavaa%maa BaUtyaaonaIt na jaata kQaI kQaI iPatRyaaonaIt qaaMbauna rahtao. va itqauna tao Aaplyaa vaMSajaaMcyaa ijavanaavar laxa zovatao. AaiNa %yaaMcyaa ]%kYaa-pkYaa-t svat:cyaa vaasanaa Baaogatao. ijavaa%myaacao iptRlaaokatIla vaastvya kahI vaYaa-purtoca Asato. %yaanaMtr tao Aaplyaa puZcyaa p`vaasaalaa laagatao.

Qama-Saas~aat 66 p`karcao durmarNaacao p`kar saaMigatlao Aaho. maR%yaucao karNa Aa%mah%yaa Kuna va ApGaat AkalaImaR%yau Asaola tr ASaa vya>I sava-saaQaarNapNao ipSaaccayaaonaIt p`vaoSa krtat. yaaMtIla kahI ipSaaccao %yaaMcyaa tIva`vaasanaomauLo eKaVacyaa maagao laagatat. Aa%mah%yaa Kuna va ApGaat yaamauLo eKaVa vya>Isa maR%yau Aalyaasa tI vya>I itcao maanavadohatIla inayat AayauYya saMpopya-Mt ipSaaccayaaonaIt rahto AaiNa %yaanaMtr prlaaokacaa p`vaasa sau$ krto.

AtRPt Aa%myaaMcyaa maaoxaasaazI kolaa jaaNaara ivaQaI mhNajao naarayaNabalaI haoya. kuLatIla yaa janmaI ikMvaa janmaaMtrI pu$Ya ikMvaa is~ayaa jyaa kaoNaI AtRPt AsatIla %yaaMnaa sadgatI imaLNyaasaazI ha ivaQaI kolaa jaatao. vaasanaa AtRPt raihlyaamauLo ipSaaccayaaoinat Asalaolyaa iptRyaaoinat Asalaolyaa vaMSavaRwIkrta p`itbaMQa krIt Asalaolyaa SarIrasa baaQaa ]%pnna krNaaryaa manaatIla SauBakamanaa pUNa- hao} na doNaaryaa ASaa sava- AtRPt Aa%myaaMcyaa SaapapasaUna mau>tosaazI ha naarayaNabalaI ivaQaI kolaa jaatao.

naarayaNabalaI kmaa-mauLo AtRPt Aa%myaaMnaa maaoxa imaLtao hI saMklpnaa Aaho. naarayaNabalaI kmaa-maQyao naarayaNa ho naava AtRPt Aa%myaacyaa samaudayaacao naava saMbaaoQalao jaato. yaa kmaa-maQyao yajamaanaaMcyaa gaao~aacaa va iptraMcaa naamaaoccaar kolaa jaat naahI. yaa ivaQaImauLo AtRPt Aa%myaaMnaa ipSaaccadaoYaapasauna iptRdaoYaapasauna mau>I imaLto va GaratIla saaMsaairk sauKacyaa maaQyamaatUna naarayaNabalaIcao fL AnauBavaasa yaoto. saMttIt vaRwI haoNao GaratIla maulaamaulaIMcao lagnakaya- haoNao d`vyaat vaaZ haoNao yaa saar#yaa sava- sauKaMcaa laaBa naarayaNa balaI kmaa-mauLo haoto.


naagabalaI


etOt sapa-: iSakMzBaUYaa laaokaopkaraya BauvaM vahnt:

BaUtO samaota maiNaBaUiYataMgaa: gaRiNht pujaaM prmaaM namaao va:

klyaaNa$pM fiNarajamagya`M naanaafNaa maMDlarajamaanama

Ba@%yaOkgamyaM janataSarNyaM yajaamyahM na: svakulaa iBavaRQyaO


sap-daoYaacyaa pirharakirta kolaa jaaNaara ivaQaI mhNajao naagabalaI haoya. sap-daoYa ha Anaok karNaaMmauLo AaoLKlaa jaatao. %yaaitla kahI karNao saMttI nasaNao Aaraogya nasaNao ivaSaoYat: vaat ip<a i~adaoYajanya jvar SaUL ]drraoga gaMDmaalaa kuYz kMDu mau,~akucC AaidraogaaMmauLo sap-baaQaa Aaho Asao maanalao jaato.

yaaogaSaasHa ko nausaar manauYya kao SarIrmao rhnaovaalao kuMDilanaI kI jaagaRtIsao doh kI sahayyata safla haotI hO. [sa ko baaro maoM ApnaoM AQyaai%mak saMt &anaoSvar maa}laI ko &anaoSvarI mao bahuthI KUbaI sao poSa ikyaa gayaa hO. maUlaaQaar cak` maoM pIz mao AarMBaI maoM kuMDilanaI rhtI hO. kuMDilanaI ko naIcao ]%qaana ko karNa manauYya kao ba`mh&ana p`aPt haota hO. manauYya kao pu$Ya%va [saI kuMDilanaI Waro p`aPt haota hO. SaasHa mao [saI kuMDilanaI kao sap- kI saM&a idyaI gayaI hO.

84 laxa janmaamaQyao naaga ha ek janma Aaho. sap-yaaonaI va maanavaacaa AitinakTcaa saMbaMQa Aaho. mahaBaartat ha saMbaMQa spYT idsauna yaotao. ba`mhdovaapasaUna saPt?YaI inamaa-Na Jaalao. %yaatIla ek marIcaI ?YaIcaa kaSyap ?YaI yaa ksp ?YaIlaa 2 p%naI hao%yaa. ekIcao naava kdu` va dusarIcao naava ivainata haoto. kdu`laa sap- Jaalao va ivainatalaa ga$D Jaalaa. Asaa maanavaacaa va naagaacaa inakTcaa saMbaMQa Aaho.

mhNaUnaca Saas~aIya dRYTyaa daoGaaMcao ]%p<aISaI saamya Aaho. yaaogaSaas~aap`maaNao maanavaI Sairrat AsaNaaryaa kuMDilanaIcyaa jaagaRtInaoca dohacaI saaQyata saaQya haoto. yaa ivaYayaacao ivaSlaoYaNa Aaplyaa savaa-Mcao AaQyaai%mak saMt &anaoSvar maa}laI yaaMcyaa &anaoSvarIt Kupca ivastaranao kolao Aaho.

maulaaQaar cak`amaQyao pazIcyaa kNyaaMcyaa p`arMBasqaanaI kuMDilanaIcyaa ]%qaapnaamauLoca maanavaalaa ba`mh&ana p`aPt haoto. mhNajaoca jaIvaa%maa eo@ya haoto. Asaa isawaMt Aaho. maanavaasa manauYya%va yaa kuMDilanaInaoca p`aPt haoto. maanavaaica vaO&ainak pUNa-ta yaa kuMDilanaIcyaa &anaanaoca haoto. Saas~aat kuMDilanaIlaa sap- hI saM&a idlaolaI Aaho. mhNauna kuMDilanaI Aqavaa sap- yaa saM&a ekca Aahot Asao maanalao jaato. sapa-caI h%yaa svat: yaa janmaI ikMvaa janmaaMtrI kolaI Asalyaasa &ana AsaUna ikMvaa A&anaanao sap- vaQa kolaa Asalyaasa sap-daoYa inamaa-Na haotao.

kahI laaokaMnaa AM%yasamayaI sauwa QanalaaoBa Asatao. kahIMcyaa Garat jaimanaImaQyao Qana Asato. %yaa Qanaavar naaga basalaolaa Asatao. Asao baryaaca jaunyaa GaraMmaQyao pahavayaasa imaLto. Qanaavar basalaolaa naaga ha maagaIla janmaI %yaa Qanaacaa maalak Asatao Asao saaQaarNat: maanalao jaato.


QanalaaoBaat maRtayaoca sap- yaaoina vyavaisqata

AnaMtM vaasauikM SaoYaM pdmanaaBaM caM kMbalama

SaMKpala Qaat-raYT/M txakM kailayaM tqaa

etaina nava naamaaina naagaanaaM ca maha%manaama

saayaMkalao pzoinna%yaM p`at:kalao ivaSaoYat:

tsmaO ivaYaBayaM naaist sava-~a ivajayaI Bavaot


yaa stao~aa va$na Asao mhNata yao[-la ivajaya doNaara naaga Aaho. naagaacyaa h%yaomauLo sap-daoYa inamaa-Na haotao. sap- daoYaacyaa mau>tosaazI naagabalaI ivaQaI krNyaacaI p`qaa Aaho.


naarayaNa naagabalaI ivaQaI maQyao kolyaa jaaNaaryaa kmaa-caa k`ma:

sava- p`qama papmau>tosaazI dohSauwI ivaQaI:itqa-raja kuSaavat- maQyao snaana k$na naUtna vas~a pirQaana kravao laagatat. %yaanaMtr AaSautaoYa rajaaiQaraja ~yaMbakrajaacao dSa-na Gaovauna ivaQaIcyaa saMpUNa- fla p`aPtIsaazI p`aqa-naa kolaI jaato.

iptSaap mau>tosaazI naarayaNa balaI:p`Qaana saMklp nyaasa klaSapUjana saUya-pUjana idp pujana ivaYNaupujana ivaYNautp-Na ba`mh ivaYNau $d` yama t%pu$Ya pMcadovata pujaa Aignasqaapna pu$Yasau> hvana ekadSa ivaYNauEaaw pMcadovata Eaaw bailadana palaaSa ivaQaI dSaaMt kma- Aaid kma- naarayaNa balaI ivaQaI maQyao kolao jaatat. naagabalaI maQyao maaOkaoi_Yz Eaaw maaisak inavaR<aI Eaaw saipMDI Eaaw p`ayaiSca<a saMklp naagabalaI saMklp p`aNap`itYza pUva-k naagaacaI pUjaa va p`aqa-naa naagadhna Aaid kma- kolao jaatat. AaiNa 2 idvasa sautk paLlao jaato.

svaistpuNyaahvaacana: ASauBata inarsanaaqa- gaNapit pujana kolao jaato. sauvaNa- naaga pujana kolao jaato. ~yaMbakoSvarasa AiBaYaok AaiSavaa-canaanao kma- samaaPtI haoto.

AamacyaakDIla paoqyaaMcyaa saMga`hatIla naarayaNa naagabalaI ivaQaIcyaa 208 vaYa- jaunyaa paoqaIcao pana


Narayan Nagbali Pooja
AamacyaakDIla paoqyaaMcyaa saMga`hatIla naarayaNa naagabalaI ivaQaIcyaa 208 vaYa- jaunyaa paoqaIcao pana