Aamacyaa ba_la


AamhI HyaMbakoSvar xaoHaamaQaIla vaod ]pasanaa vaodaQyayana vaod saMrxaNa krNaaro dIixat Aahaot. Aamacyaa GaraNyaat vaMSaprMpragat vaodaQyayana krNyaacaI prMpra Aaho AaiNa tI Aajacyaa ipZIthI KMiDt hao} idlaolaI naahI. AamacyaakDo Asalaolyaa paoqyaa va naamaavalaI cyaa maaQyamaatUna 300 to 350 vaYaa-caa dIixat kulavaR<aaMt ]plabQa Aaho.

AiQak vaacaa

naarayaNa naagabalaI À ip~udÜSa ³3 idvasaacaI pujaa´


naarayaNabalaI kmaa-mauLo AtRPt Aa%myaaMnaa maaoxa imaLtao hI saMklpnaa Aaho. naarayaNabalaI kmaa-maQyao naarayaNa ho naava AtRPt Aa%myaacyaa samaudayaacao naava saMbaaoQalao jaato.

AiQak vaacaa

iHaipMDI Eaaw ivaQaI ³1 idvasaacaI pujaa´


iHaipMDI Eaaw ho kamyaEaaw Aaho. ivaSaoYa manaaokamanaa pUNa- haoNyaakirta kolaa jaaNaara EaawivaQaI mhNajao iHaipMDI Eaaw SaasHaao> pwtInao AnaokvaYa- Eaaw na kolyaamauLo iptraMnaa p`ot%va yaoto.

AiQak vaacaa

kalasap- yaaoga ivaQaI ³1 idvasaacaI pujaa´


kalasap- yaaoga Aaplyaa janmakuMDlaIt Asalyaasa vaoLocaa Apvyaya haotao. kama JaalyaasaarKo vaaTto pNa haot naahI. kaya- pUNa- JaalyaasaarKo samaaQaana imaLNyaapUvaI- AsamaaQaana vaaTolaa yaoto.

AiQak vaacaa

Shri Vishal Trimbak Dixit performing Narayan Nagbali Pooja.

Narayan Naagbali Dates

Kaalsarpa / Tripindi Shraadha Dates

vaoLap~k

saMpk-