kalasap- yaaoga ivaQaI

kalasap- yaaoga


prma%maaca ek AanaMdGana Aaho. sva$pacaI idvyajaagaRtI doNaaryaa yaa maMgalamaya p`at:kalaI yaa SaaMt AaiNa ]lhaisat vaatavarNaaMt yaa ivaSvaBaagyaaodyaacyaa SauBamauhUta-var Aaplyaa dyaamayatonao sava- jaIvanaaca saMsaar du:KatUna mau> krNaaryaa AnaMt sauK$pI prma%myaacao AapNa ekaga` manaanao Qyaana k$na kalasap- yaaoga saga`haK kma- krNyaasaazI mana:saMklp kravaa.

skMdpuraNaat kaiSaKMD sahavaa AQyaayaat kalasap- cacaa- p`aPt Aaho. Asao caaOKmBaa saMskRt Bavana vaaraNasaI balarama paNDo yaaMnaI p`kaiSat kolaolyaa kalasap- yaaoga Saaint: yaa pustkat vaacaNyaat Aalao. yaaca pustkat Anant EaI. ivaBauiYat mahana AiQakarI pu$Ya svaamaI EaIkr paHaI jaI maharaja yaaMcyaa DayarIt kalasap- yaaoga inavaarNa haoNyaasaazI ]paya saucaivaNyaat Aalao Aaho. naaDIga`Mqa baRh%kma- ivapak kalasap- yaaogaaivaYayaI p`maaNa Asalyaacao EaI Aayaa-dugaa- ivaivaQa saMga`h ga`MqaamaQyao AaZLUna Aalao.

kalasap- yaaoga Aaplyaa janmakuMDlaIt Asalyaasa vaoLocaa Apvyaya haotao. kama JaalyaasaarKo vaaTto pNa haot naahI. kaya- pUNa- JaalyaasaarKo samaaQaana imaLNyaapUvaI- AsamaaQaana vaaTolaa yaoto. iSaxaNa pUNa- Jaalyaavar iSaxaNaat ADcaNaI yaotat iSaxaNa pUNa- Jaalyaavar iSaxaNaacaa ]pyaaoga haot naahI. Gaotlaolyaa iSaxaNaap`maaNao kama imaLt naahI. raogaacao inadana haot naahI. lagnaacao vaya AsaUna sauwa lagna zrNyaasaazI vaoL laagatao. manaasaarKa jaaoDIdar imaLt naahI. vyavasaayaat yaSa yaot naahI. kja- baajaarI haotao saMkTaMcaI raMga caalauca rahto. inaraSaocao p`saMga yaotat. naatlagaaMbaraobar imaHa maOiHaNaIMbaraobar vaadivavaad haotat. laaokaMmaQyao gaOrsamaja inamaa-Na haotat. Asao baryaaca laaokaMcao AnauBava Aahot.

kalasap- SaaMtI ho SaaMtI kma- Aaho. yaat haoNaaryaa kmaa-cyaa flaaivaYayaI AapNa maaihtI GaoNyaacaa p`ya%na k$. sava- p`qama kayaa vaacaa manaanao Jaalaolyaa papapasaUna mau> haoNyaasaazI p`aqa-naa p`ayaiSca<a saMklp kolaa jaatao. SaaMitkmaa-cyaa p`Qaana saMklpaWaro daoYainarsanaakirta AaiNa SauBaflaaMcaI Apoxaakirta sauKSaaMtI mana:SaaMtI dovaaMnaa p`aqa-naa krtat.

saUya-pUjana AaraogyaasaazI idppUjana mana:SaaMtIsaazI kolao jaato.

saUya-pUjana


saUya-pUjana AaraogyaasaazI idppUjana mana:SaaMtIsaazI kolao jaato.

va$Napujana


va$Napujana paNaI sava- naVa sava- saagar sava- itqa- ho p`aNa ijavana AmaRt samajaUna pujaa kolaI jaato.

gaNaptI pUjana


gaNaptI pUjana kaya- va ijavanaat ivaGna yaovaU nayaot va Asalaolao ivaGna dUr haoNyaakirta krtat.

svaaitpuNyaah vaacana


svaaitpuNyaah vaacana ho kma- p`%yaok idvasa p`%yaok sauyaao-dya maaMgailak manaasa sauK doNaara Asaavaa yaa Apoxaonao kolaI jaaNaarI pujaa Aaho.

puNya klyaaNa vaRwI svaist EaI laxmaI yaa 5 saMklpnaa sagaLyaa kuTuMbaakirta dova ba`amhNaaMcyaa AaiSavaa-danao imaLNyaasaazI pNa hI pUjaa kolaI jaato.

maatRkapujana maatRkapujana mhNajao Sai>pujaa eoSvaya- pujaa Aaho. yaaMt ekuNa 23 maatRkaMcaI pujaa haoto.

gaaOrI pava-tI


gaaOrI pava-tI isawoSvarI isawI$pa isawda yaa naavaanao sauwa dovaI gaaOrI AaoLKlaI jaato. doKBaala vyavasqaa ho gaaOrIcao kaya- Aaho. du:K Baya Saaokacao inavaarNa haoNyaasaazI gaaOrI pujaa krtat.

pdmaa


pdmaa ho laxmaIcao ek naava Aaho. Qana p`aPtIsaazI pdmaacaI pujaa krtat.

SacaI


SacaI [Md`acaI p%naI Aaho. AKMD saaOBaagya p`aPtIsaazI SacaI pujaa krtat.

maoQaa


maoQaa saubauwIp`aPtIsaazI maoQaapujaa haoto.

saaivaHaI


saaivaHaI vaodaMcaI AiQaYzaHaI dovaI saaivaHaI Aaho. saiccadanaMd prmaanaMd ina%yaanaMd mhNajao saaivaHaI Asao ba`mhdovaaMnaI saMbaaoQalao Aaho.

ivajayaa


ivajayaa ivajayaa yaa dovaInao mahaprak`maI dO%yaraja pdmaka yaacaa ]war k$na ivaSvaalaa naYT hao} na doNyaasaazI kaya- kolao. mhNaUna ivajaya p`aPtIsaazI ivajayaa pujaa krtat.

jayaa


jayaa jaya%vaM ivajayaa caOva saMga`amaoca jayap`da. jayaacyaa AaiSavaa-dasaazI jayaa pujaa krtat.

dovasaonaa


dovasaonaa dovasaonaa yaa Sai>laa YaiYz dovaI mhNaUna pujatat. saMttIcao saMkT dUr krNaarI hI dovata Aaho.

svaQaa


svaQaa svaQaa Sai> kolaolao kma- iptraMpya-Mt paocavaNyaacao kaya- krtat. yaakirta svaQaa pujaa krtat.

svaaha


svaaha ya&amaQyao p`%yaok AahutI svaaha ]ccaarNa k$na dotat. dovaaMcyaa naavaanao haoma kolaa jaatao. Aahar$panao idlaolaI AahutI dovaapya-Mt paohaocaivaNyaacao kaya- svaaha hI Sai> krto.

svaaha


vaaha ya&amaQyao p`%yaok AahutI svaaha ]ccaarNa k$na dotat. dovaaMcyaa naavaanao haoma kolaa jaatao. Aahar$panao idlaolaI AahutI dovaapya-Mt paohaocaivaNyaacao kaya- svaaha hI Sai> krto.

Laaokmaata


Laaokmaata sava- laaokaMcyaa rxaNaakirta ivaSaoYat: iSavaBa> ivaYNauBa>aMcyaa klyaaNaakirta laaokmaata pujana kolao jaato.

puYTI


puYTI puYTI mhNajao paoYaNa savaa-Mcao ]<ama p`karo paoYaNa haoNyaasaazI puYTI pujana haoto..

tuYTI


tuYTI mhNajao samaaQaana. saMtuYTta p`aPtIsaazI tuYTI pujana haoto.

QaRit


QaRit QaOya- sava- p`karcyaa p`saMgaat QaOya- AbaaiQat rahNyaasaazI QaRit pujana haoto.

kuladovata


kuladovata p`%yaokaMcyaa kuLamaQyao vaogavaogaLI kuladovata Asato. Kuladovatocyaa pujanaamauLo vaMSavaRwI haoto. kulaacya rxaNaakirta kuladovata pujana krtat.

naaMdIEaaw


naaMdIEaaw iptraMcyaa AaiSavaa-dasaazI naaMdIEaaw ha ivaQaI haot Asatao. AayauYya saMttI Qana ho iptraMcyaa AaiSavaa-danao p`aPt haot Asato.

ba`amhNavaiNa-


ba`amhNavaiNa- yajamaanaaMcao kaya- saSaasHa haoNyaakirta ba`amhNaasa AiQakar p`aPt haoNyaakirta ho kma- kolao jaato.

pMcagavyakrNa


pMcagavya mhNajao duQa dih tup SaoNa gaaomauHa yaa paMca vastu ekHa k$na sqaL SauwIsaazI ho kma- kolao jaato.

idga`xaNaM


idga`xaNaM idSaa SawIsaazI ho kma- kolao jaato.

kalasap- SaaMitk p`Qaana dovata pujana


rahu kala sap- AnaMtaid nava naagaaMcaI mau#ya%vao pujaa haot Asato.Vastut: rahu AaiNa kotu ho daoGao [tr ga`haMp`maaNao idsaNaaro ga`h naahIt. ikMbahunaa %yaaMnaa vyai>%vaca naahI. ho daoGao Aahot saMpat ibaMdu. jyaa vatu-L maagaa-nao pRqvaI saUyaa-BaaovatI ifrto tao maaga- AaiNa jyaa maagaa-nao pRqvaIBaaovatI caMd` ifrtao tao maaga- AvakaSaat prspraMnaa jyaa daona iBanna sqaLI Coidtat %yaapOkI eka CodnaibaMdulaa rahu AaiNa dusaryaa Codna ibaMdulaa kotu mhNatat. yaa daonhI Codna ibaMdunaa gatI Aaho mhNauna %yaaMna fla jyaaoitYyaaMnaI svatMHa ga`h maanalao Aaho. rahu ha ga`h puva- janmaacyaa kmaa-caa baaoQa krtao. kalasap- yaa daona dovata rahucyaa AaiQadovata p`%yaaiddovata Aahot. rahu kala sap- p`mauK dovaaMcaI p`aNap`itYzapuva-k pujaa kolyaamauLo kalasap- yaaoga inavaarNa haotao.


navaga`hmaMDla sqaapna pujana


kalasap- yaaoga zraivak ga`h daoYa inavaarNaasaazI Asalaa trI sava- ga`haMcyaa kRpap`saadasaazI navaga`haMcaI pujaa kolaI jaato.


iSavaSaMkr pujaa


p`%yaok SaaMitk kmaa-t tsaoca ya&at SaMkracaI pujaa kolaI jaato.


haoma


mauKt: sava- dovaaMcao Aigna ho mauK Asato Asao SaasHa&aMnaI maanalao Aaho. Aignacao pujana k$na sava- dovaaMcyaa smarNaasaazI hvana kolao jaato. AignamaQyao sava- dovaaMcao Aavaahna k$na hvanaaidkma- kolao jaato.

]<arpujaa bailadana puNaa-huit


dovaaMcaa AaiSavaa-dasaazI kma- samaaPtIsaazI kolaI jaaNaarI pujaa mhNajao ]<arpujaa Asato.