Aamacyaaba_la

AamhI HyaMbakoSvar xaoHaamaQaIla vaod ]pasanaa vaodaQyayana vaod saMrxaNa krNaaro dIixat Aahaot. Aamacyaa GaraNyaat vaMSaprMpragat vaodaQyayana krNyaacaI prMpra Aaho AaiNa tI Aajacyaa ipZIthI KMiDt hao} idlaolaI naahI. AamacyaakDo Asalaolyaa paoqyaa va naamaavalaI cyaa maaQyamaatUna 300 to 350 vaYaa-caa dIixat kulavaR<aaMt ]plabQa Aaho. AamacyaakDo 2000 to 2500 paoqyaaMcyaa maaQyamaatUna pUva-jaaMcaI ivaW<aa dXa-ivaNaaro puravao ]plabQa Aahot. %yaa paoqyaaMcaa saMga`h baGaNyaasa Anaok maanyavar BaoT dot Asatat. %yaacap`maaNao Aamacyaa pUva-jaaMnaI rajaacyaa rajavaTIt jaUnaagaD jaamanagar kaXmaIr ASyaa Anaok rajaGaraNyaaMmaQyao rajaaMcao paOraoih%ya kolao Aaho. AamacyaakDo naarayaNa naagabalaI iHaipMD Eaaw kalasap- yaaoga SaaMtI yaaMsaarKo ivaQaI SaasHaao> pwtInao kolao jaatat.